การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง (Pre-Departure)

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone