ข้อมูลระบบการศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะแบ่งออกเป็น 4 ปี ตามลำดับดังนี้ Freshman (เกรด 9), Sophomore (เกรด 10), Junior (เกรด 11), Senior (เกรด 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12 (สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

บรรยากาศในโรงเรียน
นักเรียนจะเรียกคุณครูชาวอเมริกันด้วย คำนำหน้า เช่น Mr. Ms. หรือ Mrs. และคุณครูพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนใจที่จะทำ˝ˇความรู้จักกับนักเรียน

ภาคเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี 2 ภาคเรียน ยกเว้นโรงเรียนบาง แห่งอาจจะมี 3 ภาคเรียน

ชั่วโมงเรียน
โดยปกตินักเรียนจะเข้าเรียนตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเรียน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน
นักเรียนจะเรียน 5 – 7 วิชาแต่ละภาคเรียน มีตั้งแต่วิชา พื้นฐาน เช่น ภาคอังกฤษ ประวัติศาสตร์อเมริกัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา ไปจนถึงวิชาเลือก เช่น จิตวิทยา การละคร ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนสามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดตารางเรียน

ประเทศนิวซีแลนด์

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะแบ่งออกเป็น 5 ปี ตามระบบการศึกษา คือ Year 9 – 13

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียน Year 11 – Year 13

บรรยากาศในโรงเรียน
นักเรียนจะเรียกครูด้วยคำขึ้นต้นว่า Mr. Ms. หรือ Mrs. และตามด้วยนามสกุล โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีกฎให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียน
โรงเรียนจะแบ่งภาคการเรียนออกเป็น 4 ภาคเรียน เริ่ม เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ชั่วโมงเรียน
โรงเรียนโดยทั่วไปจะเข้าเรียนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน
วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาเลือกส่วนใหญ่จะมีวิชา ดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การถ่ายภาพ ดนตรี ภาษา ธุรกิจ และ กิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลังเลิกเรียน เช่น การละคร โต้วาที ดนตรี และกีฬาประเภทต่างๆ

ประเทศแคนาดา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี แบ่งเป็น Junior High (เกรด 7 – 8) และ Senior High (เกรด 9 – 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12 (สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

บรรยากาศในโรงเรียน
แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศษก็ได้ ขนาดของโรงเรียนจะแตกต่างกันไป โดยมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ประมาณ 100 ไปจนถึง 1,000 คน

ภาคเรียน
นักเรียนจะเรียนเต็มปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน – มิถุนายน

ชั่วโมงเรียน
ตารางการเรียนการสอนจะมีอย่างน้อย 25 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

วิชาเรียน
วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา จริยศาสตร์ และมีวิชาเลือกดังนี้ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี การ เป็นผู้นำการแสดง มัลติมีเดีย และเต้นรำ

ประเทศอังกฤษ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบการเรียนเป็นแบบ 13 ปี แต่ในช่วง 2 ปีสุดท้าย (อายุระหว่าง 16 – 18 ปี) นักเรียนจะเรียนในหลักสูตร A-Level ระบบ Sixth For

ระดับชั้นนที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียน Year 12 ระดับ Foundation Year หรือ AS (ปีแรกของการเรียนหลักสูตร A-Level) และมีการสอบอย่างเป็นทางการ โดยส่วนใหญ่จะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐ นักเรียนบางคนอาจจะได้เรียนในวิทยาลัย และนักเรียนที่ไปสก๊อตแลนด์จะเข้าเรียนในระดับ “Lowers and Highers” A-Level

บรรยากาศในโรงเรียน
โดยทั่วไปคุณครูชาวอังกฤษจะให้ความเป็น กันเองกับนักเรียน นักเรียนจะเรียกคุณครูว่า Sir หรือ Miss

ภาคเรียน
ภาคเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ซึ่งเริ่มเดือน กันยายน มกราคม และหลังวันอีสเตอร์ (เมษายน) นักเรียนจะเรียน ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ชั่วโมงเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเข้าเรียนตั้งแต่ 8.45 น. ถึง 15.30 น. ผสมระหว่างชั่วโมงเรียนและการเรียนอิสระที่ห้องสมุด ห้องแล็ป หรือห้องรวม

วิชาเรียน
นักเรียนสามารถเลือกเรียน 3 – 5 วิชา ขึ้นอยู่กับความ สามารถของนักเรียน

ประเทศไอร์แลนด์

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีดังนี้ ปี 4 หรือ Transition Year นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับวิชาพื้นฐาน ปี 5 – 6 หรือ Leaving Certificate ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรมัธยมปลาย

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนในปี Transition Year หรือ ปีที่ 5

บรรยากาศในโรงเรียน
โรงเรียนส่วนมากล้วนเป็นโรงเรียนสังกัด นิกายคาธอลิค ซึ่งนักเรียนอาจได้ร่วมพิธีมิสซาและครูใหญ่อาจเป็นแม่ชีหรือบาทหลวง มีทั้งโรงเรียนหญิง โรงเรียนชายและโรงเรียนสหศึกษา

ภาคเรียน
1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยจะเริ่ม เปิดภาคเรียนเดือนกันยายน มกราคม และหลังวันหยุดเทศกาลอีส เตอร์ (เมษายน)

ชั่วโมงเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานดังนี้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไอริช วรรณกรรมไอริช TOEIC/TOEFL Preparation (Grammar & Vocabulary)

ประเทศญี่ปุ่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมปลายจะเรียน 3 ปี

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในเกรด 11 เพราะในเกรด 12 นั้นจะเต็มไปด้วยการสอบ

บรรยากาศในโรงเรียน
โรงเรียนจะค่อนข้างเข้มงวดเมื่อเปรียบ เทียบกับประเทศอื่นๆ นักเรียนจะให้ความสำคัญกับการเรียนค่อน ข้างมาก ในโรงเรียนจะมีชมรมต่างๆให้เลือกมากมาย

ภาคเรียน
แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนช่วง เดือนเมษายนและตุลาคม

ชั่วโมงเรียน
นักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 15.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งที่นักเรียนจะต้อง มาเรียนวันเสาร์ครึ่งวัน

วิชาเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆได้แก่ พลศึกษา ดนตรี และศิลปะ การเรียน การสอน ในทุกวิชาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องมีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างสูง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone