ตรวจสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2

ชิงทุนแลกเปลี่ยนส่วนภูมิภาคสอบภาคเรียนที่ 2 เลือกเดินทาง 5 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา

ไอร์แลนด์ และอังกฤษ พร้อมทั้งชิงทุนสมทบเพิ่มเติมกว่า 200,000 บาท!!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone