ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

  • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL ประเภทหนึ่งซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (ETS) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL
  • ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ต่ำกว่าของ TOEFL iBT และ IELTS ถึง 4 เท่า
  • มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการกำหนดวันและเวลาสอบตามความเหมาะสมของแต่ละ  สถาบันการศึกษาและองค์กร โดยยังคงรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดในการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน
  • ผลการสอบเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั่วโลก
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone