ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ-itp

TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบ paper-based แบบปรนัย (Multiple Choice) มีด้วยกัน 2 ระดับ
คือ TOEFL ITP ระดับ 1 และ ระดับ 2

TOEFL ITP Level 1 – ระดับกลาง ถึง ระดับสูง ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
TOEFL ITP Level 2 – ระดับต้น (ตอนบน) ถึง ระดับกลาง ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone