ผลสอบ TOEFL ITP

ผู้สอบจะทราบผลสอบ 3-5 วันทำการหลังจากวันสอบ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษา/องค์กรสามารถรับผลสอบได้ที่สถาบันเอ็ดยูดี หรือเลือกใช้บริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กรโดยตรงคะแนนสอบ TOEFL ITP

คะแนนสอบ TOEFL ITP มีอายุการใช้คะแนนเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันสอบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone