วัน เวลา การ จัดสอบ TOEFL ITP

สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) สามารถดำเนินการจัดสอบ (Customized Service) ในวันและเวลา ที่สะดวกให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กร โดยยืนยันวันและเวลาสอบล่วงหน้า 14 วันทำการก่อน วันสอบโดยมีจำนวนผู้เข้าสอบอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป

การเตรียมตัวในวันสอบ – ผู้สอบรายงานตัว ณ สถานที่สอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบ – แสดงบัตรนักเรียน (เฉพาะในสถานศึกษา) บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตัวจริงเท่านั้น เพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ – นำเครื่องเขียน ดินสอดำ 2B และยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ – ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ เข้าห้องสอบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone