สถาบันเอ็ดยูดีแนะแนวโครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

สถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าร่วมคาบประชุมระดับของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3-5 ในช่วงวันที่ 20 มิถุนายน และวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกากับทางโรงเรียน สามารถสมัครสอบได้ที่คุณครู มาลินี โดยสถาบันจะทำการจัดสอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นี้ เวลา 9.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone