สอบภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมสถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าไปทำการจัดสอบภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบมาตราฐานสาสกลที่สามารถเทียบเคียงผลตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Language)

ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และ 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone