หน้าที่และความรับผิดชอบของออแพร์

  • ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ
  • ดูแลกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ทำความสะอาดเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดบริเวณห้องนั่งเล่น 
  • เตรียมอาหาร ของว่างให้เด็ก
  • สามารถขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ หากครอบครัวอเมริกันต้องการ

ตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีวันหยุด 1 ½ – 2 วัน ต่อสัปดาห์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone