เอ็ดยูดีร่วมงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญสถาบันเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในวันนั้นได้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีกำหนดการสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. สถานที่สอบ ห้องโสตทัศนศึกษา

นักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถสมัครสอบได้ที่ คุณครูวรัญญา สมวงศ์ ที่ห้องสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone