ประกาศแล้ว! พาสปอร์ตรุ่นใหม่ อยู่ได้นาน 10 ปี

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ระบุว่าโดยที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง”

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก (๑) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(๒) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง(ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(๓) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

(ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

ก. สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน ๓ ปี) ฉบับละ ๕๐๐.๐๐ บาท

ข. สำหรับอายุไม่เกิน ๕ ปี ฉบับละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ค. สำหรับอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ฉบับละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง)

ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000.00 บาท สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500.00 บาท

๗. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ ๒๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ

๘. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๙. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64

ดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone