คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

  • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี
  • จบคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาล หรือเป็นออแพร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
  • มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 2 ประสบการณ์ รวมทั้งสองประสบการณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง (ชั่วโมงจากการฝึกงาน สามารถนับได้)
  • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
  • มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
  • สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี (Speaking Test)
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone