ผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR-ITP

แบบทดสอบ / แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone