Educatius/EduEx

Educatius เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการด้านการศึกษาต่างๆมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และมีสำนักงานสาขาทั่วโลก ในทุก ๆ ปี องค์กรได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 7,000 คนจากกว่า 60 ประเทศ เป็นหนึ่งในองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ทางองค์กร ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐบาลในเอเชีย ละตินอเมริกา และบราซิล ให้ดูแลนักเรียนในความอุปการะหลายร้อยคน และมีผู้ปกครองในกว่า 50 ประเทศ ด้วยความร่วมมือระยะยาวกับโรงเรียนชั้นนำกว่า 10 ประเทศและระบบการสนับสนุนนักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียน นักเรียนจะมีโอกาสเปิดวิสัยทัศน์ และได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงระดับโลก

EduEx มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เป็นมูลนิธิทางการศึกษาซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรด้านการศึกษาจากต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยการประสาน และดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา นอกจากนี้มูลนิธิยังเป็นตัวแทนองค์กรด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ และมูลนิธิทางการศึกษาซึ่งไม่มุ่งหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Student Exchange Program)

นอกจากโอกาสในการได้รับประสบการณ์การเรียนที่เข้มข้นผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้ว ทางองค์กรได้ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติสามารถสำเร็จการศึกษาพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Highschool Diploma)

เหตุผลที่ควรลงเรียนหลักสูตร
International Program (US Dual Diploma)

 • ด้วยประกาศนียบัตรของสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะมีความโดดเด่นและได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย การฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยสร้างความได้เปรียบในอาชีพการทำงานและเพิ่ม Profile ความเป็นสากลในประวัติของพวกเขา
 • นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรที่เข้มข้นจากทั้งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไปพร้อมกัน
 • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
 • นักเรียนที่ได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อประโยชน์ททางการศึกษาในอนาคต
 • ประกาศนียบัตรนานาชาติทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ เปิดโลกทัศน์และสร้างเสริมประสบการณ์ระดับนานาชาติให้แก่ผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการนำหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติมาพัฒนาเยาวชนไทย หลักสูตรอเมริกันถือเป็นหลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ถือเป็นระบบที่มีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่พร้อมในรอบด้าน (Well-Rounded)

นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) จะศึกษาผ่านช่องทางการเรียนระบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนในโรงเรียนต้นสังกัดในประเทศของตนเอง เมื่อสำเร็จหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิ High School Diploma จาก Washington Academy ซึ่งถือเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปกับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตนสังกัดอยู่ นักเรียนสามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวในการสร้างความได้เปรียบ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ทั่วโลก

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในแต่ละรัฐจะมีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนและวางแผนการศึกษา(ของแต่ละรัฐ) ด้วยตนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคล้ายกระทรวงศึกษาธิการที่คอยกำหนดมาตรฐานต่างๆ US Dual Diploma นี้ นักเรียนที่สำเร็จโครงการจะได้รับวุฒิการศึกษาจาก Washington Academy ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐเมน (Maine) ประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานต่างๆทางการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ช่วงต้น (Maine Early Learing and Development Standards, MELDS) และในเกรดอื่นๆ PK-12 (Maine Learing Results, MLRs) ในวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษา ชีวิตและความพร้อมด้านอาชีพ คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม สังคมศึกษา ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง รวมทั้งภาษาต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในด้านต่างๆ กระบวนการในการแก้ไขและทบทวนของ MLRs รวทถึงข้อมูลเฉพาะอื่นๆในแต่ละด้านของ MELDS และ MLRs 

https://www.maine.gov/doe/learning/content

CLASS AND ASSESSMENT

“รูปแบบของการเรียนและการประเมินผล จะเป็นการเรียนระบบออนไลน์มี Live Session ในวิชาแกนกลางเพื่อเป็นตัวเลือกให้นักเรียนได้เข้าร่วม มีรายละเอียดในรายวิชา, Email Support, การตัดเกรด, การประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย, Feedback on Assignments (ข้อแนะนำจาการงานที่ส่ง), Quizzes (แบบทดสอบย่อย)”

หลักสูตร Advanced Placement(AP) เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นแต่ละรายวิชาที่ต้องการความมุ่งมั่นและความทุ่มเทอย่างสูง โดยนักเรียนจะได้รับคะแนนเป็นเกรดในรายวิชานั้นๆ และได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ AP ที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามการทดสอบจะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะยังไม่รวมอยู่ในหลักสูตร

เกณฑ์คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมหาวิทยาลัยให้การยอมรับคะแนนตั้งแต่ระดับ 3 เป็นต้นไป จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ตามเป็นสิทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการยอมรับคะแนน AP สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

Accreditation

“หลักสูตรอเมริกันเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย เนื่องจากว่าหลักสูตรของอเมริกันนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ทำให้หลักสูตรในแต่ละโรงเรียนจะค่อนข้างแตกต่างกันไปตามมลรัฐ แต่โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันนั้นจะต้องได้รับการประเมินและรับรองจากองค์กรจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่รู้จักระดับสากล ได้แก่ Western Association of Schools and Colleges (WASC), New England Association of Schools and Colleges (NEASC)”
ที่มา: คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามคามเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล (สพฐ.)

The New England Association of Schools and Colleges (NEASC) เป็นองค์กรสมาชิกอิสระทีไม่แสวงหากำไร NEASC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2428 มีประเพณีอันยาวนานในการปรับปรุงโรงเรียนใน 6 รัฐของนิวอิงแลนด์และในกว่า 85 ประเทศทั่วโลก มาตรฐานความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก NEASC Accreditation ยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานระดับสูงของโรงเรียน ความซื่อสัตย์ระดับสูงของโรงเรียน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชนหรือ สมศให้การรับรอง New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติ (International School) ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก NEASC เช่น

 • โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
 • โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์
 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

องค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฎิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

 1. Western Association of Schools and Colleges (WASC)
 2. Council of International Schools (CIS)
 3. Education Development Trust (EDT)
 4. New England Association of Schools and Colleges (NEASC)
 5. องค์กรอื่นที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรระดับโลก จากสถาบันที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ
 • เป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนสามารถศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย (วิชาที่ทางโรงเรียนไม่เปิดสอน)
 • เสริมด้าน International School Profile ของนักเรียน
 • ช่วยลดภาระในการสรรหาจัดจ้าง อาจารย์ชาวต่างชาติ และลดภาระงานให้อาจารย์ผู้สอน (มีระบบ Tutor และอาจารย์ชาวต่างชาติ Support นักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ, มีระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล)
 • มั่นใจในคุณวุฒิ, ประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 • ได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วโลกสร้างความได้เปรียบเมื่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการไปศึกษาที่ต่างประเทศ
 • มีการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการสมัครเข้าวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นรายบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมผ่าน College Advisement Program
 • การันตีการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั่วโลก

Equipment and system

รายชื่อของ browser, plug-in, system and software requirements ที่จำเป็น กรุณา update ระบบอย่างสม่ำเสมอ

 • Desktop computers
 • Chromebook
 • iPad
 • Android tablet
 • Surface tablet

ตัวอย่างรายวิชา

การช่วยเหลือต่างๆ

 • โปรแกรมแนะแนวมหาวิทยาลัย (CAP) – มีการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฟรีผ่าน CAP สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • TutorMe – ติวออนไลน์แบบตัวต่อตัวฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีให้สำหรับนักเรียนทุกคน
 • Writing Lab – รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง สนับสนุนการเขียนตลอด 24/7 ในสาขาวิชาต่างๆ นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวจากติวเตอร์ผู้รอบรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • Teacher Support – การปรึกษาอาจารย์ผู้สอน (นักเรียนไม่เกิน 3 คน/ท่าน) ผ่านระบบ Video Conference ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือทางอีเมล เพื่อช่วยเหลือหรือแนะนำนักเรียน
 • Support of a Counselor – การสนับสนุนจากที่ปรึกษาที่จะคอยตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนบนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
 • Parental Observer – การเข้าถึงโดยผู้ปกครอง/ผู้สังเกตการณ์ไปยังแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
 • Live optional session – การสอนสดในหลักสูตรแกนกลางเป็นทางเลือกให้นักเรียนเลือกในการเข้าเรียนแบบสด แบบโต้ตอบทุก 2 สัปดาห์ในช่วงปีการศึกษา หรือ ในช่วงฤดูร้อนโดยนัดหมายล่วงหน้า

คุณสมบัติของนักเรียน

 • มีสถานะเป็นนักเรียนเต็มเวลา กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นักเรียนต้องลงเรียน Online Course ในวิชา U.S. History และ English 11/12 พร้อมวิชาเลือกอีก 4 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตที่ต้องลงทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต (เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิต ในรายวิชา U.S. History และ English 11/12)
 • นักเรียนมีอายุไม่เกิน 20 . วันที่สำเร็จการศึกษา
 • ผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ ELTiS ไม่ต่ำกว่า 215 หรือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ระดับ B1-B2 ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
 • นักเรียนต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบก่อนวันที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือ Your Local School
 • นักเรียนต้องสอบผ่านในทุกรายวิชา (ได้เกรดไม่ต่ำกว่า D ในรายวิชาที่ลง Online Course)
 • นักเรียนจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนต้นสังกัด และต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า C เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับ US Diploma 
 • รายวิชาที่นักเรียนลงใน Online Course ต้องไม่ซ้ำกับวิชาที่เรียนในโรงเรียนต้นสังกัด (Local School)
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone