GED คืออะไร?

GED หรือชื่อเต็ม คือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหมายความว่าหากน้องๆสอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 โดยน้องๆ สามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลย (ทั้งนี้ให้น้องๆ ดูประกาศของคณะที่ต้องการเข้าเรียนอีกครั้งว่ารับการสอบเทียบวุฒิ GED หรือไม่)

การได้มาซึ่งวุฒิ GED นี้ น้องจะต้องไปสอบข้อสอบที่ออกโดย GED อเมริกา ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science ซึ่งข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์และตรรกะ

ใครสอบ GED ได้บ้าง?

น้องๆ สามารถสอบ GED ได้เมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (Consent Form)

GED สอบอะไรบ้าง?

 การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน น้องๆ ต้องสอบได้คะแนนวิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังนี้ครับ

1. Reasoning Through Language Arts (RLA) ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down วัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบ argumentative โดยการสอบ ใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสองส่วน

         a. Part 1 – การอ่าน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน จำนวนคำถามโดยประมาณ 45 ข้อ

                i. เรื่องแต่ง (fiction) 2 เรื่อง

                ii. บทความทั่วไป (non-fiction) 5 เรื่อง

                ii. บทความเพื่อวัดความรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน 1 เรื่อง

         b. Part 2 – การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

2. Social Studies ข้อสอบวิชาสังคม ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ทักษะที่เน้นในวิชานี้คือการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง รวมถึงการอ่านตัวเลข กราฟ ตาราง และแผนที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

         a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)

         b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

         c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

         d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

3. Mathematical Reasoning ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่

         a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)

         b. เรขาคณิต (Geometry)

         c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)

         d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

4. Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 34 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที หัวข้อที่ออกได้แก่

         a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)

         b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)

         c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

วิธีการสมัครสอบ GED

สมัครสอบที่ www.ged.com

รอบสอบ GED

มีรอบสอบทุกวันจันทร์-อาทิตย์ และรู้ผลสอบทันที  ยกเว้นวิชา RLA รอผลประมาณ 1 สัปดาห์

ค่าสมัครสอบ GED

ค่าสมัครสอบ 75 USD/วิชา (ประมาณ 2,400 บาท) รวมค่าสมัครสอบ 4 วิชา เป็นเงิน 300 USD

ศูนย์สอบ GED

  • Paradigm Language Institute เพลินจิต
  • Pearson Professional Centers: BB Building อโศก
  • ต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และภูเก็ต

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://www.ignitebyondemand.com/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone