ลักษณะของโครงการ

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน อันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียน ทั้งนี้โครงการเกิดจากความร่วมมือของ องค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDee เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ สมัครเพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้นโดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนด โดยจะได้รับการดูแลและประสานงานจากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง 

  • เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • กรณีทุนรัฐบาลต่างประเทศ/เดินทางโดยวีซ่าเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นทุนในลักษณะของการได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียน (บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือการสนับสนุนการศึกษา มอบสิทธิต่างๆประหนึ่ง Domestic Student โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป
  • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
  • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
  • เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน  
  • ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติและได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English) 
  • ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
  • เมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย โดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไทย
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone