ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้อง นำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้ ผู้ปกครองควรสอบถามหลักเกณฑ์ในการเทียบชั้นเทียบวุฒิตามประกาศฉบับนี้กับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนอีกครั้ง 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone