สิ่งที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียมโครงการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบินและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบหรือยื่นขอวีซ่า ฯลฯ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็ป ค่าเอกสาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนสอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา เป็นต้น
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone