Related Resources

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ที่มาของโครงการ

มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ โดยการประสานและดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับ สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท หรือที่รู้จักในชื่อ EduDee มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย สถาบันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบของ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนในลักษณะของการสนับสนุนหรืองดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในฐานะยุวทูตของประเทศไทย นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา และประเทศอื่นๆ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ลักษณะโครงการ

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนอันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียน ทั้งนี้โครงการเกิดจากความร่วมมือขององค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDee เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ สมัครเพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้นโดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนด โดยจะได้รับการดูแลและประสานงานจากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง

 • เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรณีทุนโดยรัฐบาลต่างประเทศ/เดินทางโดยวีซ่าเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นทุนในลักษณะของการได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียน (บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือการสนับสนุนการศึกษา มอบสิทธิต่างๆประหนึ่ง Domestic Student โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป
 • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน  
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติและได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English)
 • ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย โดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไทย
ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู้โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิดวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

*CSIET Board of Directors, July 2011

คุณสมบัติ
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง
 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนดี และต้องยื่นผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง รวมทั้งผลการเรียนปีปัจจุบันตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ดังนี้ เกรดเฉลี่ยรวมกันทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 และเกรดทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่าเกรด 2 (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ, และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุลคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
 • ความประพฤติและทัศนคติดี พร้อมจะเป็นยุวฑูตของประเทศไทย
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 วีซ่า ไม่สามารถชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ (รับจำนวนจำกัด)

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครกับคุณครูประสานงานประจำโครงการที่โรงเรียน

2. เลือกรอบสอบที่ต้องการเข้าร่วมสอบ (กรณีที่ประชาสัมพันธ์หลายศูนย์สอบ)

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบสอบ 250 บาท พร้อมส่งหลักฐานการชำระได้ทาง Line: @edudeethailand หรือ Email: info@edudee.co.th
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 063-046149-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซ์เชนจ์
(ระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรง Note การโอนเงิน)

4. เจ้าหน้าที่หรือคุณครูผู้ประสานงานประจำโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ

5. นักเรียนผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมนำเครื่องเขียน บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนที่หน้าห้องสอบ

6. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบที่ศูนย์สอบส่วนกลางจะประกาศผลสอบทันทีหลังสอบ นักเรียนที่สอบที่ศูนย์สอบอื่นๆ จะประกาศผลสอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ

7. นักเรียนที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียน

8. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้ชำระมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันเอ็ดยูดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม
2. นักเรียนที่สอบออนไลน์จะต้องสอบข้อสอบที่ศูนย์สอบอีกครั้งเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถาบัน)

เงินบริจาคสมทบเป็นค่าธรรมเนียมโครงการ

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำนักในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000-40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน (อ้างอิงโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์) แต่เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอนุเคราะห์บางส่วนเรื่องอาหารและที่พักจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศนั้นๆในฐานะเยาวชนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีเดินทางโดยวีซ่าเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ถือเป็นทุนในลักษณะของการได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียน (บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือการสนับสนุนการศึกษา มอบสิทธิต่างๆประหนึ่ง Domestic Student แต่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเงินบริจาคสมทบเป็นค่าธรรมเรียมโครงการ (Program Fee) ที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ผู้ปกครองชำระถือเป็นเงินบริจาคสมทบให้ มูลนิธิเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ (Education Exchange Foundation) การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท กรณีค่าสมทบบางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะยึดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย (ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, ค่าธรรมเนียมโครงการ, กับ Currency surchange จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าเกิน 35 บาท/USD

 

ประเทศระยะเวลา/ออกเดินทางสมทบ
สหรัฐอเมริกา (J)
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / สิงหาคม480,000 บาท
สหรัฐอเมริกา (J)10 เดือน / สิงหาคม490,000 บาท
สหรัฐอเมริกา (F)10 เดือน/ สิงหาคม780,000 บาท
นิวซีแลนด์ (A)
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / กรกฎาคม595,000 บาท
นิวซีแลนด์ (A)
10 เดือน / กรกฎาคม620,000 บาท
นิวซีแลนด์ (B)
10 เดือน / กรกฎาคม645,000 บาท
แคนาดา
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / กันยายน695,000 บาท
แคนาดา10 เดือน / กันยายน720,000 บาท

*หมายเหตุ ระยะเวลาประมาณการเท่านั้น
*ค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*โรงเรียนที่มี MOU คือโรงเรียนที่มีความร่วมมืออยากเป็นทางการสามารถดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่หัวข้อโรงเรียนที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

สิ่งที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียมโครงการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับของสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบินและดำเนินการประสานงานเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบหรือยื่นขอวีซ่า ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็บ ค่าเอกสาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนสอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา ค่าท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น
สิ่งที่รวมในค่าธรรมเนียมโครงการ
 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา
 • การประชุมให้ข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ดูแลนักเรียนทุกท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และเคยใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ Writing Clinic ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนทุกคน
 • ค่ายเตรียมความพร้อม และ Workshop ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น Group Discussion, Role play, Seminar, Case study และ Game
 • ดำเนินการด้านวีซ่า ช่วยประสานงานและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆให้นักเรียน
 • การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนและข้อมูลจำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • รับเสื้อ EduDee ของโครงการก่อนออกเดินทาง
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง นักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ/มูลนิธิ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ
 • ประสานงานการลาพักการศึกษาและให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการ
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ ทุนและโอกาสต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์
 • จัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนทุกคน
การเข้าเรียนในต่างประเทศ

นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศจะถูกจัดให้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนเจ้าของภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นเกรด/ระดับชั้นใดก็ได้ ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาหลักที่เป็นวิชาพื้นฐานอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้การเรียนในเกรด/ระดับชั้นใดระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าเรียนในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ (ตามหลักและแนวปฎิบัติของการเทียบ ชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) นักเรียนจะได้พัฒนาทั้ง Academic English และ General English

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้องนำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้ ผู้ปกครองควรสอบถามหลักเกณฑ์ในการเทียบชั้นเทียบวุฒิตามประกาศฉบับนี้กับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนอีกครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสากล
 3. นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการ พร้อมโอกาสในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 4. หากนักเรียนและผู้ปกครองมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ทางสถาบันกำหนด
 5. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสถาบันจะให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางด้านการเขียน และการทำ Student Application
 6. ขั้นตอนการจัดหา Host Family และดำเนินการขอวีซ่า
 7. Host Family ตอบรับนักเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และโรงเรียนตอบรับนักเรียนเข้าเรียน
 8. นักเรียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมและประชุมก่อนออกเดินทาง เพื่อรับฟังข้อมูลและการเตรียมตัวอย่างถูกต้องก่อนออกเดินทางไปยังประเทศปลายทาง
 9. ออกเดินทางไปยังประเทศปลายทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
 10. พักอาศัยและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากครอบครัวและชุมชน อีกทั้งนักเรียนจะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมและใช้ชีวิตเหมือนชาวท้องถิ่น
 11. รับประกาศนียบัตรโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อจบโครงการและเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงจากข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตีพิมพ์ใน “K-Expert Bulletin” ฉบับที่ 16 เห็นได้ว่าการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ นอกจากค่าเล่าเรียนที่สูงแล้ว ยังมีค่าครองชีพอื่นๆอีก รวมแล้วต่อปีนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการที่ปีละ 1,000,000 – 1,500,000 บาททีเดียว

การเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลหรือทุนบางส่วนจากองค์กรแลกเปลี่ยนหรือองค์กรการศึกษา เพื่องดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยยังรับรองการเทียบชั้นเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อกลับมายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ์นี้จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กรุงเทพและภาคกลาง

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ
โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ภาคตะวันออกและตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

ภาคเหนือ

ภาคใต้

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone