คุณสมบัติ

  • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง
  • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า 
  • นักเรียนต้องมีผลการเรียนดี และต้องยื่นผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง รวมทั้งผลการเรียนปีปัจจุบันตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ดังนี้ เกรดเฉลี่ยรวมกันทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 และ เกรดทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่าเกรด 2 (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ, และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุลคล)
  • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 
  • ความประพฤติและทัศนคติดี พร้อมจะเป็นยุวฑูตของประเทศ 
  • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน 
  • นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 วีซ่า ไม่สามารถชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 
  • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ (รับจำนวนจำกัด)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone