โรงเรียนที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU)

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนไทยคริสเตียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนปราจีณราษฎรอำรุงโรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีสาน)

ภาคเหนือ

ภาคใต้

โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนปทุมราชวงศ์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนกัลยาณาศรีธรรมราช
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนสตรีพังงา 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนศรียาภัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone