ดร.วราวุธ หิรัญยศิริ

Program Director

หนึ่งในนักการศึกษาอย่างแท้จริง ดร.วราวุธซึ่งสำเร็จปริญญาเอกด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งปริญญาโทใบหนึ่งด้านจิตวิทยาและอีกปริญญาบัตรด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดเวลายาวนานที่สั่งสมมิใช่เพียงองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เปี่ยมล้นแต่ยังรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรธุรกิจภาคเอกชนต่างๆ ที่ซึ่งดร.วราวุธได้เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเขายังแบ่งปันความรู้แก่อนุชนรุ่นใหม่ในฐานะอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ในด้านของความรู้ทางจิตวิทยา ดร.วราวุธได้ให้คำปรึกษาทั้งในแง่ข้อกังวลส่วนบุคคล การเรียน และการใช้ชีวิตทั้งแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเขาและบุคคลในองค์กรที่เขาร่วมงานด้วย ความสำเร็จอื่นๆ ของดร.วราวุธแผ่กว้างในแง่มุมต่างๆ ภายในองค์กรนับจากการริเริ่มระบบการจัดการความรู้รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นรับผิดชอบของบุคคลในระยะยาว

สำหรับเขาแล้วการศึกษาที่เหมาะสมและแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานหลักในการเปิดกว้างประตูสู่โอกาสในอนาคต ประกอบกับความรักในการสอนและการเรียนรู้ ความปรารถนาในการช่วยเหลือเยาวชนในปัจจุบันให้เติบโตผ่านประสบการณ์ทางการศึกษา ความชำนาญการด้านทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ในการทำงาน และทักษะในการให้คำปรึกษา จะช่วยให้เราพัฒนาบุคคลโดยยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากความร่วมมือผ่านบริการด้านการพัฒนาและการศึกษา

  • Doctoral of Business Administration (Industrial Business and Human Resource Development) from King Mongkut’s University of Technology, North Bangkok
  • Master of Arts (Developmental Psychology) with the highest score in class from Chulalongkorn University
  • Master of International Business from The University of Melbourne (Australia)
  • Bachelor of Arts (Political Science), major in International Relations with second class honours from Chulalongkorn University
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone