เนื่องด้วยมาตราการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองในการสมทบค่าธรรมเนียมโครงการ (USA) 400,000 บาท ได้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีการติดต่อมาอย่างต่อเนื่องจากท่านผู้ปกครองและนักเรียน ส่งผลให้ขั้นตอนการสอบภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์เกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนด ทางสถาบันฯจึงเห็นชอบขยายเวลามาตราการการให้ความช่วยเหลือนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

หมายเหตุ : ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น, เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

ตรวจสอบกำหนดการสอบ Online เดือนตุลาคม

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone