Pre-departure Summer London

ภาพบรรยากาศงานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง สำหรับน้องๆ ที่จะออกเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่างวันที่ 3-30 เมษายน นี้ สถาบันขอขอบพระคุณทางคุณครูผู้ประสานงานและท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการเดินทาง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone