Related Resources

การสอบ TOEFL ITP

สถาบันเอ็ดยูดี EduDee ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษานานาชาติประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Institute of International Education’s Southeast Asia office: IIE/SEA) ให้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการบริการจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับสถานศึกษา TOEFL ITP (Institutional Testing Program] แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจในการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ
TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งสามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลได้เป็นอย่างดี

TOEFL ITP คืออะไร

เป็นการสอบประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยพัฒนาแบบทดสอบมาจากการสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ซึ่งที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างแพร่หลาย

ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL paper-based test มาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่เป็นแบบทดสอบในชื่อ TOEFL ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ประเทศที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และผลคะแนนเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกว้างขวาง ข้อสอบ TOEFL ITP สามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูงในเชิงวิชาการของผู้สอบว่า มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ใด ดังนั้น TOEFL ITP จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP
  • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL ประเภทหนึ่งซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (ETS) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL
  • ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ต่ำกว่าของ TOEFL iBT และ IELTS ถึง 4 เท่า
  • มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการกำหนดวันและเวลาสอบตามความเหมาะสมของแต่ละ  สถาบันการศึกษาและองค์กร โดยยังคงรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดในการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน
  • ผลการสอบเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั่วโลก
 
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ-itp

TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบ paper-based แบบปรนัย (Multiple Choice) มีด้วยกัน 2 ระดับ
คือ TOEFL ITP ระดับ 1 และ ระดับ 2

TOEFL ITP Level 1 – ระดับกลาง ถึง ระดับสูง ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
TOEFL ITP Level 2 – ระดับต้น (ตอนบน) ถึง ระดับกลาง ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที

 
ผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR-ITP

แบบทดสอบ / แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

วัน เวลา การ จัดสอบ TOEFL ITP

สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) สามารถดำเนินการจัดสอบ (Customized Service) ในวันและเวลา ที่สะดวกให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กร โดยยืนยันวันและเวลาสอบล่วงหน้า 14 วันทำการก่อน วันสอบโดยมีจำนวนผู้เข้าสอบอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป

การเตรียมตัวในวันสอบ – ผู้สอบรายงานตัว ณ สถานที่สอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบ – แสดงบัตรนักเรียน (เฉพาะในสถานศึกษา) บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตัวจริงเท่านั้น เพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ – นำเครื่องเขียน ดินสอดำ 2B และยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ – ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ เข้าห้องสอบ

ผลสอบ TOEFL ITP

ผู้สอบจะทราบผลสอบ 3-5 วันทำการหลังจากวันสอบ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษา/องค์กรสามารถรับผลสอบได้ที่สถาบันเอ็ดยูดี หรือเลือกใช้บริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กรโดยตรงคะแนนสอบ TOEFL ITP 

คะแนนสอบ TOEFL ITP มีอายุการใช้คะแนนเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันสอบ

 
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone