เอ็ดยูดีจัดสอบ TOEFL ITP ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

สถาบันเอ็ดยูดี ซึ่งศูนย์การสอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนวิชัยวิทยา English Program อำเภอช้างคลาน จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนร่วม 40 คนเข้าสอบในวันนี้
สถาบันฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

TOEFL ITP คือการสอบประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยพัฒนาแบบทดสอบมาจากการสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ซึ่งที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างแพร่หลาย

ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL paper-based test มาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่เป็นแบบทดสอบในชื่อ TOEFL ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ประเทศที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และผลคะแนนเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกว้างขวาง ข้อสอบ TOEFL ITP สามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูงในเชิงวิชาการของผู้สอบว่า มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ใด ดังนั้น TOEFL ITP จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจ สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) สามารถดำเนินการจัดสอบ (Customized Service) ในวันและเวลา ที่สะดวกให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กร โดยยืนยันวันและเวลาสอบล่วงหน้า 14 วันทำการก่อน วันสอบโดยมีจำนวนผู้เข้าสอบอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone