การสอบ TOEFL ITP

สถาบันเอ็ดยูดี EduDee ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษานานาชาติประจำเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (The Institute of International Education’s Southeast Asia office: IIE/SEA) ให้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการบริการจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับสถานศึกษา TOEFL ITP (Institutional Testing Program] แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจในการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ
TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งสามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลได้เป็นอย่างดี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone