TOEFL ITP คืออะไร

เป็นการสอบประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยพัฒนาแบบทดสอบมาจากการสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ซึ่งที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างแพร่หลาย

ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL paper-based test มาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่เป็นแบบทดสอบในชื่อ TOEFL ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ประเทศที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และผลคะแนนเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกว้างขวาง ข้อสอบ TOEFL ITP สามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูงในเชิงวิชาการของผู้สอบว่า มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ใด ดังนั้น TOEFL ITP จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone