ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู้โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้ 

 

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ 

 

  • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
  • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิดวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
  • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

 

*CSIET Board of Directors, July 2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone